Меню
Your Cart

Поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОНЛАЙН МАГАЗИНА „IMPERIUM-WATCH.COM

 

КАК СЕ ГРИЖИМ ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТИТЕ?

Настоящата Политика за защита на личните данни е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

Лични данни означава информация относно определено или възможно за определяне физическо лице (наричано по-долу: „Лични данни“). Възможно за определяне физическо лице е лице, което може да бъде пряко или косвено определено, по-специално въз основа на идентификатор като лице, идентификационен номер, данни за местоположение, интернет идентификатор или един или повече конкретни фактори, определящи физическата, физиологичната, генетичната, психологическата, икономическата, културната или социалната идентичност на едно физическо лице.


КОЙ ОБРАБОТВА И НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТИТЕ?

Електронен магазин "imperium-watch.com" събира, обработва и съхранява  личните данни на клиентите при условията на тази Политика за защита на личните данни в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Клиентите могат да се свържат с представител на електронния магазин на адрес: info@imperium-watch.com или на

телефон 0886761078.

Личните данни на клиентите се обработват по посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

-  Предоставени от клиентите данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения на продавача и клиента – име и фамилия; валиден адрес на електронна поща (имейл); телефонен номер; вярно попълнен адрес за доставка на продукта,  или посочено от клиента лице за контакт.

-  Данни, събирани при плащане, направено към електронния магазин, чрез карта и наложен платеж.

- Данни от профила на клиента за достъп до imperium-watch.com – клиентско име, история на заявките/поръчките.

- Данни, изготвени и генерирани от електронния магазин в процеса на предоставяне на продуктите - номер на поръчката, данни за предпочитаните от клиента продукти.

Личните данни се обработват във връзка със сключване или изпълнение на договора за покупка на продуктите поръчани в онлайн магазина.

В изпълнение на свои законови задължения, електронния магазин обработва личните данни на клиентите за следните цели:

Идентифициране на клиент и администриране на регистрацията при сключване на нов или изменение на съществуващ договор за покупка, адресиране на рекламация, електронна форма за контакт, телефонно обаждане, дейности свързани с оплаквания, запитвания или рекламации.

- Извършване на обработка от обработващи данните - възлагане, отчитане, приемане, разплащане.

- Получаване на рекламни съобщения за наши предложения, оферти и продукти отправени към клиентите.

- За уведомяване за промени в Общите условия, политиката за поверителност или услугите ни.

- Предоставяне на информация за клиента и извършени от него покупки и/или ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган.

- За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи.

Личните данни се обработват  след предоставено изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за директен маркетинг на продукти, промоционални цени и специални оферти.


ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ СЕ ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТИТЕ?

Предоставянето на личните данни е доброволно, но необходимо за регистрация в електронния магазин и/или реализиране на поръчката.

Личните данни на клиентите се обработват за времето на  използване на профила (за тяхна по-голяма защита те могат да бъдат изтрити след три години от последната активност на клиента в електронния магазина), а в случай на маркетингови дейности - докато клиентът не възрази, освен в предвидените в закона случаи, в които сме длъжни да обработваме тези данни по-дълго или да ги съхраняваме по-дълго време. Във всеки случай по-дългият период на съхранение на личните данни е решаващ.


КАК ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

Администраторът, като взема предвид състоянието на техническите познания, разходите за изпълнение, както и естеството, обхвата, контекста и целите на обработката, както и риска от нарушаване на правата и свободите на физическите лица с различна вероятност за възникване и тежест на заплахата, прилага подходящи технически и организационни мерки, осигуряващи защитата на обработваните лични данни, подходящи за заплахите и категориите данни обхванати от защитата и по-специално защитава данните срещу тяхното разкриване на неупълномощени лица, премахване от неупълномощено лице, обработка в нарушение на приложимите разпоредби и промяна, загуба, повреда или унищожаване. Предоставянето на информация за техническите и организационни мерки, прилагани за осигуряване на защитата на обработката навън, може да отслаби тяхната ефективност, като по този начин заплашва правилната защита на личните данни.


КАКЪВ ВИД ЛИЧНИ ДАННИ СЕ СЪБИРАТ?

"imperium-watch.com" събира само онези лични данни на клиентите, които са подходящи, необходими, свързани с целите, които се обработват („свеждане на данните до минимум“), които не включват специална категория лични данни („чувствителни данни“).

"imperium-watch.comобработвайки предоставените му лични данни гарантира подходящо ниво на сигурност и защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу загуба, унищожаване или повреждане, като прилага подходящи технически и организационни мерки за това.


КАК СЕ СЪБИРАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

Клиентите предоставят своите лични данни доброволно, когато използват нашият сайт https://imperium-watc.com. Например, когато се изпраща запитване за определен продукт или в процеса, при който се поръчват предлаганите чрез електронния магазин продукти, когато клиентът/потребителят попълва личните си данни, което е условие за достъп до определени функции или услуга на платформата. Определените полета, които са посочени като задължителни за попълване са информацията, от която администраторът се нуждае, за сключването на договор за покупко-продажба, за изпълнение на доставката на продукта и реализиране на правата на страните по договора.


КАТЕГОРИИ ТРЕТИ ЛИЦА, КОИТО ПОЛУЧАВАТ ДОСТЪП И ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТИТЕ

- Обработващи лични данни, които въз основа на договор с електронния магазин – обработват личните данни на клиентите от името на електронния магазин или имат пряк/косвен достъп до техните данни.

- Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните задължения по доставяне на закупени/ремонтирани стоки.

- Счетоводни фирми с оглед изпълнение на искане за изготвяне/обработка на счетоводни документи.

- Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от електронния магазин предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например.


СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Продължителността на съхранение на личните данни на клиентите на електронния магазин зависи от целите на обработването, за които са събрани.

Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договор за доставка на поръчки е не повече от 1 година.

Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, се съхраняват 10 години, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.

Клиентите имат следните права:

- Да получат достъп до личните си данни и информация, от вида, които са включени в тази Политика за защита на личните данни по отношение на въпросните данни. Всеки клиент може да поиска от електронния магазин информация дали и за какви цели се обработват неговите лични данни с писмено заявление.

- Да изиска да се заличат, коригират или блокират личните данни, освен в случаите, когато е налице законово основание за запазването им.

- Да възрази пред електронния магазин по всяко време срещу обработването на личните му данни.

- Да оттегли своето съгласие за обработка на личните му данни, когато обработката им се основава на съгласието на клиента, а именно при обработването им за директен маркетинг.

За упражняване на тези права клиентът може да използва имейл: info@imperium-watch.com или формата за контакти на сайта: imperium-watch.com.

Клиентът може да подаде оплакване през Комисията за защита на личните данни.


МОЖЕ ЛИ КЛИЕНТЪТ ДА ОТКАЖЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН И КАКВИ СА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТОВА?

За да осъществи онлайн покупка на сайта, съответно, за да сключи договор с клиента и да му предостави заявените услуги в съответствие с законовите си задължения, електронния магазин се нуждае от определени данни.

Непредоставянето на следните данни препятства възможността електронния магазин да сключи договор за избраните от клиента продукти.


ПРАВО НА ДОСТЪП, КОРИГИРАНЕ ИЛИ ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Клиентите/Потребителите имат право по всяко време да поискат:

- Достъп до личните си данни, събрани в процеса на предоставяне и ползване на услугите, включително: потвърждение дали се обработват предоставените лични данни, какви категории са те, целите на това обработване и получателите, на които данните се разкриват.

- Коригиране на личните данни, които клиентите/потребителите са предоставили, когато те са неточни.

- Заличаване на личните данни, когато повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин, и няма друго правно основание за обработването освен съгласието, върху което се основава обработването на личните данните, както и когато същите са били обработвани незаконосъобразно. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на даденото преди неговото оттегляне.

За извършване на гореизброените действия по предоставянето на достъп, коригиране и заличаване на личните данни е възможно единствено, когато потребителят поиска това чрез писмено заявление адресирано до администратора, което следва да съдържа:

- Име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице.

- Описание на искането.

- Предпочитана форма за предоставяне на информацията.

- Подпис, дата на подаване на заявлението, адрес за кореспонденция и телефон за връзка.

- Нотариално заверено пълномощно, когато се подава от упълномощено лице.

Заявлението се изпраща на адреса, на който се намира седалището на администратора с препоръчана поща или куриер.

Администраторът ще уведоми за решението за извършване на поисканото действие или отказа за това до един месец от получаване на

заявлението. 

Уведомлението за това ще бъде изпратено по пощата с обратна разписка или може да се получи лично срещу подпис.


ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ

В предвидените от закона случаи всеки потребител има право да:

- Да подаде възражение пред администратора срещу обработването на личните данни отнасящи се до него при наличие на законово

основание за това.

Когато възражението е основателно, личните данни на съответното лице от този момент не могат да бъдат повече обработвани.

- Да възрази срещу обработването на личните данни за целите на директния маркетинг.

- Да бъдат уведомени преди личните им данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите

на директния маркетинг, като се предостави възможност клиентът да възрази срещу такова разкриване или използване.

- Всеки потребител може да направи оплакване за начина, по който се обработват личните му данни, като се свърже с

електронния магазин на посочения в сайта телефон.

- При всички случаи, в които клиентът/потребителят смята, че неговите данни се обработват незаконосъобразно или отговорът

не удовлетворява отправеното искането, клиентът/потребителят може да се обърне към компетентния орган за защита на лични

данни - Комисията за защита на лични данни.

Комисията за защита на лични данни е надзорният орган упражняващ законов контрол върху процеса по обработването на личните

данни.

Всякакви въпроси свързани с тази политика може да изпращате на адрес: info@imperium-watch.com.

Връзка към Комисията за защита на потребителите www.kzp.bg, за подаване на жалба -https://kzp.bg/podavane-na-zhalba.

Стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ за онлайн покупки https://kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКАЗ ОТ ПРИСЪСТВИЕ В БАЗА ДАННИ

 Заявление за отказ от присъствие в база данни

Аз, (три имена) …………… желая да бъда отписан(а) от :

База данни от списъка с клиенти на електронен магазин „IMPERIUM-WATCH.COM

База данни на нюзлетър абонатите на „IMPERIUM-WATCH.COM

С това се отказвам доброволно да получавам маркетингови, търговски и информационни съобщения, свързани с електронния магазин и неговите продукти.

Заявлението за отказ следва да се изпрати на имейл: info@imperium-watch.com.